Вернутся к списку новостей

Опубликовано: 23.03.2018

Порядок денний

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ» 

(код ЄДРПОУ:01124980 , місцезнаходження: 71112, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Горького, буд.7),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства,

які відбудуться 26 квітня 2018 року об 12:00 годині

за адресою: 71112, Запорізька область, місто Бердянськ, вул.Горького,7, Профком, 2-й поверх.

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Обрання членів лічильної комісії.

2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів товариства .

3.Розгляд звіту виконуючого обов’язки директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. та його затвердження.

4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017р. та його затвердження.

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.

6.Затвердити порядок розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2017рік.

7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів:

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрати Головою лічильної комісії Дорогіну Л.Ф., членом лічильної комісії Спіріну Л.П., членом лічільної комісії Ткаченко Н.М..
  2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства.
  3. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
  4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
  5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
  6. В зв’язку з допущеними  збитками за 2017 рік в сумі — 1260 тис. грн., прибуток розподілу не підлягає. Покрити збитки за 2017 рік за рахунок прибутків, що  будуть отримані в результаті господарської діяльності в майбутніх періодах.
  7. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

укладення договорів з юридичними та фізичними особами, щодо отримання Товариством поворотної фінансової допомоги, позики, кредиту, при цьому загальна сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн (сто мільйонів гривень 00 коп.);

укладення Товариством договорів шодо купівлі, продажу товарів, отримання послуг для ведення поточної господарської діяльності; продажу частини майна, що не використовується Товариством у процесі господарської діяльності, при цьому загальна сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 100 000 000,00 гри (сто мільйонів гривень 00 коп.);

укладення договорів щодо продажу основних засобів Товариства, при цьому загальна сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн (сто мільйонів гривень 00 коп.);

укладення договорів на виготовлення та продаж Товариством продукції (ланцюги, втулки, затискачі, скоби, ковші, тощо), при цьому загальна сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн (сто мільйонів гривень 00 коп.).

 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11:00 до 11:45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 20.04.2018 року на 24 годину. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 71112, Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Горького, буд.7 приймальня і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — виконуючий обов’язки  генерального директор Величко Д.Г. Телефон для довідок: (06153) 7-10-76.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Усі пропозиції вносяться відповідно до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства bzpto.com.ua

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1003919518 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1001739506 штук.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 26988 5491
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15130 837
Запаси 4576 2338
Сумарна дебіторська заборгованість 5502 693
Гроші та їх еквіваленти 239 72
Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) -13320 -12060
Власний капітал -3174 -1914
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10039 10039
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 30162 7405
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -1260 -1585
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1003919518 1003919518
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,0012 -0,0016

 

Наглядова рада ПрАТ «БЗПТО»